In corporatieland...

Woningcorporaties staan momenteel onder grote druk om beter te presteren. Een aantal externe en interne factoren leidt ertoe dat corporaties hun bezit moeilijker op het gewenste niveau kunnen (onder)houden én dat de inrichting van de eigen organisatie aanpassing behoeft.

 • Operationele resultaten gaan omlaag door heffingen die door de overheid opgelegd worden;
 • Een groot deel van bestaande voorraad aan woningen is niet duurzaam genoeg. Dat resulteert in toenemende woonlasten en lagere waarde van het bezit;
 • De betaalbaarheid van de woningen staat onder druk en daarmee de primaire taak van de woningcorporatie;
 • De financiering van renovaties wordt steeds moeilijker omdat de kasstromen onder druk staan en de huidige borgingsinstituten de eisen verder aanscherpen.
 • Een toenemende flexibele klantbehoefte.

Met als gevolg:

 • Noodzaak tot meer efficiënte en effectieve exploitatie.
 • Noodzaak tot verkoop van bezit.
 • Noodzaak tot een transformatie van de eigen organisatie.
 • Noodzaak tot nieuwe financieringsmogelijkheden van renovaties.

Onze aanpak

De oplossing om het bezit op het gewenste niveau te brengen is door het bestaande bezit middels een innovatief renovatieproces met minimale investeringen te transformeren tot energiezuinige woningen met lage exploitatie- en energiekosten. Het geoptimaliseerde proces, de lagere investering en de afnemende exploitatiekosten leiden tot een hoger rendement voor de corporatie. De actieve koppeling van investering aan exploitatie, een gebalanceerd ontwerp, resultaatverantwoordelijkheid en de lagere energiekosten creëren een solide business case voor woningcorporaties. Een significant lagere energierekening voor bewoners creëert hierbij extra financiële ruimte om de investering terug te verdienen. HHF, in samenwerking met Rutges Vernieuwt, biedt u een unieke, integrale oplossing voor uw vastgoedopgave. U stuurt en regisseert. HHF ondersteunt, realiseert en waarborgt.

DE OPLOSSINGEN VAN HHF

Holland Housing Fund biedt twee financieringsoplossingen die geheel op maat gemaakt kunnen worden: de Reno-Huur of de de Reno-Ruil. Afhankelijk van uw strategische afwegingen en financiële mogelijkheden kan HHF een renovatie geheel voor u financieren of een complex van u overnemen.

Bewoners

Door bewoners actief en vroegtijdig te betrekken in uw ontwikkelplannen, creëert u draagvlak en medeverantwoordelijkheid. Bovendien ontvangen zij een hoogwaardige service tijdens de realisatie van uw projecten, o.a. met social media, woonconsulenten, een woonbox en onze wooncoach. Met als resultaat tevreden en betrokken bewoners. Na een succesvolle renovatie kunnen we helpen om gedragsveranderingen te bewerkstelligen; zoals zorg voor schone portieken en verstandig energiegebruik. Uw bewoners worden uw ambassadeurs.

Wat biedt het Holland Housing Fund

Het Holland Housing Fund biedt woningcorporaties:

 • Volledige ontzorging van ontwikkeltrajecten waarin u de regie voert zonder ontwerprisico en wij de operationele ontwikkeling/uitvoering doen.
 • De technische en financiële haalbaarheid van renovaties in één maand inzichtelijk met onze Metamorfose Verkenning.
 • Het vroegtijdig betrekken van de bewoners door HHF om voldoende draagvlak te creëren voor de renovatie.
 • Maximale klantgerichtheid vóór, tijdens en na de renovatie om de bewoner optimaal tevreden te stellen.
 • Een efficiënt en innovatief organisatie- en procesmodel voor optimaal rendement bij de renovatie en exploitatie.
 • Resultaatverantwoordelijk beheer en onderhoud.
 • Het risicodragend meefinancieren van rendabele renovaties.
 • Unieke financieringsconstructies op basis van obligatielening of inbreng van woningen.

Metamorfose concept

Een woningcorporatie heeft haar sociaal maatschappelijke opgave en moet die realiseren middels een rendabele exploitatie van haar bezit. Het rendement bestaat uit rendement op de exploitatie (huuropbrengsten versus kosten) en op de waardeontwikkeling. Naast financieel rendement moet een renovatie leiden tot meer woongenot en bij voorkeur tot afnemende woonlasten voor de huurder. Renovaties die een te hoge investering vergen, die resulteren in te hoge exploitatiekosten, die geen waardevermeerdering realiseren of die simpelweg niet betaalbaar zijn of niet gefinancierd kunnen worden leiden niet tot het vereiste rendement. Ze ondermijnen als het ware het bestaan van een corporatie. Met het Metamorfose Concept komen efficiënt georganiseerde, rendabele en betaalbare renovaties binnen handbereik voor iedere corporatie.

Het Metamorfose Concept van HHF richt zich op:

Opbrengsten – De opbrengsten voor de corporatie stijgen terwijl de totale woonlasten voor de huurders niet toenemen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door besparingen op de energiekosten die verrekend kunnen worden. Om meer woongenot tegen lagere woonlasten te realiseren betrekken we van idee tot oplevering bewoners intensief in onze innovatieve aanpak.

Investeringssom - De investeringssom weet HHF te reduceren door een unieke aanpak bij het ontwikkelen van het project, innovatieve produkten en het bouwproces zelf. Onderhoud en renovatie is een specialisme en dat weten wij als geen ander. Onze aanpak resulteert in significante besparingen en dus tot lagere aanneemsommen voor de renovatie.

Exploitatiekosten - Door de investering te koppelen aan het onderhoud en daar heel gericht op te sturen, nemen de lifecycle cost van het complex verder af en neemt het totale rendement toe. HHF monitort uw exploitatielasten, werkt resultaatgericht en waarborgt deze resultaten middels prestatieafspraken.

Financiering - Holland Housing Fund gelooft in de financiële kracht van de corporatiesector. Wij bieden corporaties nieuwe financieringsmogelijkheden. We verschaffen eigen kapitaal met marktconforme financieringsconstructies die geen beslag op uw borgingscapaciteit leggen en zijn bereid om risicodragend deel te nemen in projecten.

Metamorfose verkenning

We stellen gezamenlijk met onze Metamorfose Verkenning de technisch en financiële haalbaarheid vast van een project. In een viertal sessies en middels een intensieve analyse van een van de woningen ontwikkelen we gezamenlijk – indien zelfs met de bewoners – de scenario’s waarmee uw (duurzame) doelstellingen gehaald worden. In één maand is duidelijk welke mogelijkheden het complex biedt binnen de technische en financiële randvoorwaarden.

Indien beide partijen de intentie hebben om het project te realiseren, worden – met betrekken van de bewoners – het technisch ontwerp, de investeringsbegroting en financiële constructie uitgewerkt. HHF legt deze propositie ter goedkeuring voor aan haar investeerders zodat bij aanvang van de werkzaamheden het benodigde kapitaal ingebracht kan worden. Gedurende de hele Metamorfose Verkenning trekt HHF als een partner met u op. Welke betere garantie kunt u krijgen voor een succesvol project dan een partner die er ook zelf geld insteekt?